Przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu informuje, że w dniu 05.07.2017 r.  o godz. 11 ºº odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 

Mieszkanie kat. M-5 przy ulicy Olsztyńska 11 m. 20 , IV piętro.

 

- o powierzchni użytkowej              -                      68,41 m²                  

 

- cena wyjściowa                               -               138.900,00 zł

 

- wadium                                            -                     6.945,00 zł

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które winno być uiszczone  na niżej podane konto w terminie do dnia   04.07.2017 r.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

 

96 91150002 0120 0120 0300 0001

 

Mieszkanie można obejrzeć w dniu  29.06.2017 r. i  03.07.2017 r. w godz. 9 ºº - 10 ºº .

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użytkowych  /pokój 114/ w terminie do godziny 15°° dnia poprzedzającego termin przetargu:

- dowód wpłaty wadium,

- pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą- uchwała                nr 44/2014  z dnia 15.09.2014 r.

 

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

                Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu

w dniu 05.07.2017 r. o godz. 11 ºº w sali Nr 210 /II piętro/.

 

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. /48/ 384-06-40 do 42 w. 329

 

 

Wróć