Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie budynku mieszkalnego wraz z prawem  wieczystego użytkowania nieruchomości przy ulicy Energetyków 16H w Radomiu- działka nr 62 o powierzchni 1585 m².

Przedmiotowy budynek to obiekt trzykondygnacyjny, mieszkalny z 34 lokalami mieszkalnymi, wielorodzinny użytkowany jako mieszkania socjalne.

Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z zabudowaną nieruchomością gruntową obowiązek usunięcia bezumownych użytkowników lokali mieszkalnych we własnym zakresie i na własny koszt.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 637.500,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propozycji ceny zakupu w/wym. nieruchomości ustala się do dnia 06.07.2017 r. do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Energetyków 16H”, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” ulica M.C. Skłodowskiej 18, pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 31.880,00 zł. do dnia 03.07.2017 r. na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

96 91150002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 06.07.2017 r. do godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210,   II p.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru ofert,

- unieważnienia lub odwołania przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Informacje, dotyczące przetargu udzielane są pod numerem telefonu /048/ 384-06-40 wew. 329.

 

 

 

 

Wróć