Przetargi

Spółdzielnia    Mieszkaniowa     „ NASZ   DOM „   w   Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej18 ogłasza konkurs ofert  na  wynajem  niżej wymienionych lokali użytkowych zlokalizowanych w Radomiu z następującymi cenami wywoławczymi miesięcznej stawki netto czynszu najmu za  1m²  wynajmowanej  powierzchni:

 

 

1/ przy ul. Żeromskiego 111                                              -   pow.  58,20m²     -    8,00zł/m²                                                             

2/ przy ul. Czachowskiego 21                                            -   pow.  17,82m²     -    8,00zł/m²

3/ przy ul. Niedziałkowskiego 30                                       -   pow. 119,70m²    -  13,00zł/m²

4/ przy ul. Niedziałkowskiego 30   /od dnia 01.02.2018roku/ -   pow.  90,30m²     -  13,00zł/m²

 

Do podanych cen wywoławczych miesięcznej stawki netto czynszu najmu będzie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT  oraz pozostałe opłaty.

Termin  składania pisemnych ofert wraz z podaniem rodzaju prowadzonej działalności i stawki netto czynszu najmu za 1m²  powierzchni oraz wpłat wadium w wysokości:

 

     ad 1/         600,00zł.

      ad 2/         200,00zł.

      ad 3/       1.920,00zł.

      ad 4/       1.450,00zł.

 

ustala się do dnia 25.01.2018roku do godz. 14°°.

 

                   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem lokalu, którego dotyczy oferta w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „ NASZ DOM „

pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata  określonego wadium  na  konto Spółdzielni:  BANK   SPÓŁDZIELCZY   RZEMIOSŁA   W   RADOMIU  Nr  96 9115 0002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

                                         

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2018roku o godz. 11°° w  siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210 /II piętro/.

 

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru ofert,

- unieważnienia lub odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Informacje, dotyczące konkursu  udzielane są pod numerem telefonu :

/48/384-06-40 do 42 wew. 330.