Przetargi

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy    ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie remontu instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych oraz części administracyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Czachowskiego 14 i 15 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Termin składania ofert do 26.10.2018 r. godz. 900.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

Ogłoszenie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Radomiu przy  ul. Słowackiego 5A i ul. Słowackiego 5B w zakresie ogólnobudowlanym, przeciwpożarowej wewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji wentylacji oddymiającej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej celem dostosowania budynków do wymagań przepisów przeciwpożarowych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 100 zł  w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Termin składania ofert – do 23.10.2018 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych Osiedla „Nad Potokiem” od ul. Szklanej do budynku Olsztyńska 29 w Radomiu wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł  w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Termin składania ofert – do 19.10.2018 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

 

Spółdzielnia    Mieszkaniowa     „ NASZ   DOM „   w   Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 ogłasza konkurs ofert  na  wynajem  niżej wymienionych lokali użytkowych z następującymi cenami wywoławczymi miesięcznej stawki netto  czynszu  najmu za 1m² wynajmowanej  powierzchni:

 

 

1/ przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 /w biurowcu Sp-ni/    -   pow.  11,14m²     -  25,00zł/m²

2/ przy ul. Niedziałkowskiego 30                                                  -   pow. 119,70m²    -  13,00zł/m²

3/ przy ul. Niedziałkowskiego 30                                                  -   pow.   90,30m²    -  13,00zł/m²

4/ przy ul. Olsztyńskiej 31 / w pawilonie wolno-stojącym/        -   pow. 141,52m²    -  13,00zł/m²

 

Do podanych cen wywoławczych miesięcznej stawki netto czynszu najmu będzie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT  oraz pozostałe opłaty.

Termin  składania pisemnych ofert wraz z podaniem rodzaju prowadzonej działalności i stawki netto czynszu najmu za 1m²  powierzchni oraz wpłat wadium w wysokości:

 

     ad 1/         350,00zł

      ad 2/       1.920,00zł

      ad 3/       1.450,00zł                                              

      ad 4/       2.260,00zł

     

ustala się do dnia 23.08.2018roku do godz. 14°°.

 

                   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem lokalu, którego dotyczy oferta w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „ NASZ DOM „

pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata  określonego wadium  na  konto Spółdzielni:  BANK   SPÓŁDZIELCZY   RZEMIOSŁA   W   RADOMIU  Nr  96 9115 0002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

                                         

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2018roku o godz. 11°° w  siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210 /II piętro/.

 

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru ofert,

- unieważnienia lub odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Informacje, dotyczące konkursu  udzielane są pod numerem telefonu :

/48/384-06-40 do 42 wew. 330.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 1 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu    o powierzchni 119,70 m² na działce gruntu nr 161/2.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 271.000,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propozycji ceny zakupu w/wym. nieruchomości ustala się do dnia 24.08.2018 r. do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego   Nr 1 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu”, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” ulica M.C. Skłodowskiej 18, pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 13.550,00 zł. do dnia 21.08.2018 r. na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

96 91150002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 24.08.2018    r. do godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210,   II p.                                                                                              

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru ofert,

- unieważnienia lub odwołania przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Informacje, dotyczące przetargu udzielane są pod numerem telefonu /048/ 384-06-40 wew. 329.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu    o powierzchni 90,30 m² na działce gruntu nr 161/2.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 208.000,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propozycji ceny zakupu w/wym. nieruchomości ustala się do dnia 24.08.2018 r. do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego   Nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu”, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” ulica M.C. Skłodowskiej 18, pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.400,00 zł. do dnia 21.08.2018 r. na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

96 91150002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 24.08.2018    r. do godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210,   II p.                                                                                              

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru ofert,

- unieważnienia lub odwołania przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Informacje, dotyczące przetargu udzielane są pod numerem telefonu /048/ 384-06-40 wew. 329.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------