Przetargi

Ogłoszenie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu,
 ul. M. Curie-Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Wymiana 2 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Radomiu  przy ul. Kelles-Krauza 34 „Prawy”,  Żeromskiego 76/82 „Prawy”  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie (koszt specyfikacji 200 zł) w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Termin składania ofert – do 28.12.2018r do godz. 930

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2018r o godz. 1000 w Siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 210

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem (048) 384-06-40 w. 311

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 1 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu    o powierzchni 119,70 m² na działce gruntu nr 161/2.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 230.350,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propozycji ceny zakupu w/wym. nieruchomości ustala się do dnia 07.01.2019 r. do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego   Nr 1 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu”, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” ulica M.C. Skłodowskiej 18, pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 11.520,00 zł. do dnia 04.01.2019 r. na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

96 91150002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 08.01.2019 r.  o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210,   II p.                                                                                              

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru ofert,

- unieważnienia lub odwołania przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Informacje, dotyczące przetargu udzielane są pod numerem telefonu /048/ 384-06-40 wew. 329.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu    o powierzchni 90,30 m² na działce gruntu nr 161/2.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 176.800,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propozycji ceny zakupu w/wym. nieruchomości ustala się do dnia 07.01.2019 r. do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego   Nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego 30 w Radomiu”, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” ulica M.C. Skłodowskiej 18, pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 8.840,00 zł. do dnia 04.01.2019 r. na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

96 91150002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 08.01.2019 r.  o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210,   II p.                                                                                              

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru ofert,

- unieważnienia lub odwołania przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Informacje, dotyczące przetargu udzielane są pod numerem telefonu /048/ 384-06-40 wew. 329.